Čo je program „Školské spojenie”

Ako každá škola, aj naša Spojená škola sv. Vincenta de Paul je tvorená komunitou učiteľov, žiakov a ich rodičov. Ak chceme, aby sme sa všetci v škole dobre cítili, aby škola úspešne plnila svoje poslanie, a aby sme v tom boli stále lepší, potrebujeme navzájom spolupracovať. Tento program má teda v prvom rade slúžiť na prehĺbenie tejto spolupráce. Už samotný názov školy hovorí, že sme SPOJENÁ ŠKOLA. Preto sme aj program našej spolupráce nazvali ŠKOLSKÉ SPOJENIE.
V rámci tohto programu chceme poskytnúť učiteľom a žiakom školy finančný príspevok na realizáciu rôznych spoločných aktivít, zážitkového učenia, či na zlepšenie prostredia v škole. Základom je však konkrétny zámer, alebo projekt. Tieto zámery chceme zhromaždiť a následne ich predstaviť rodičom. Rodičia potom svojim hlasovaním rozhodnú, ktoré zámery z rozpočtu OZ Vincentínum podporíme. Očakávaným výsledkom teda bude zlepšenie motivácie učiteľov prichádzať s novými nápadmi na jednej strane a výraznejšie zapojenie všetkých rodičov do rozhodovania o tom, čo sa s ich peniazmi z členského bude diať, na strane druhej.  

Kto môže žiadať o príspevok z programu „Školské spojenie”?

Žiadosť o poskytnutie príspevku môže podať každý učiteľ alebo skupina učiteľov školy, ako aj žiaci prostredníctvom Žiackej rady.

Kedy a ako je možné požiadať o príspevok?

Žiadosti o poskytnutie príspevku sa budú zbierať dvakrát ročne – do konca marca a do konca septembra. Žiadosť sa podáva elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára. Formulár bude sprístupnený aspoň 2 týždne pred uzávierkou podávania žiadostí. O spustení podávania žiadostí budú všetci učitelia a Žiacka rada informovaní mailom. Formulár nájdete tu: https://forms.gle/dBhB7ayqRrRp3jir5

Na čo je možné príspevok použiť?

Príspevok je možné použiť na preplatenie rôznych služieb, ako sú honoráre za vystúpenia, účastnícke poplatky, či prenájmy rôznych zariadení, alebo na nákup vybavenia, občerstvenia a odmien pre účastníkov. Dôležité je len to, aby každý nákup bol dokladovaný pokladničným blokom alebo faktúrou.

Aká je výška príspevku?

V rámci jednej žiadosti je možné žiadať o príspevok do maximálnej výšky 500 €. Celkovo sa na jednotlivé schválené projekty v jednom termíne podávania žiadostí použije suma vo výške 50% zo sumy z aktuálneho rozpočtu OZ Vincentínum pre tento program, čo momentálne predstavuje sumu 3 000 €.

Ktoré zámery budú podporené?

Po zhromaždení všetkých podaných žiadostí v danom termíne a ich posúdení správnou radou OZ Vincentínum (z pohľadu formálneho splnenia podmienok) bude sprístupnený ich zoznam na tejto stránke. Zároveň bude všetkým rodičom cez aplikáciu EDUPAGE zaslaná výzva na hlasovanie za jednotlivé predložené zámery. Každý rodič môže prideliť svoj hlas maximálne 5 zámerom. Na hlasovanie bude vyčlenený čas v trvaní aspoň 5 kalendárnych dní. Podporené budú potom tie projekty, ktoré získajú najväčší počet hlasov od rodičov, pričom počet podporených projektov bude obmedzený len vyčerpaním pridelenej sumy z rozpočtu.

Do kedy by mal byť zámer zrealizovaný?

Podporené zámery by mali byť zrealizované do 3 mesiacov od schválenia predmetnej žiadosti, pokiaľ nie je v samotnej žiadosti uvedené inak. Maximálne je však možné zámer realizovať do konca príslušného kalendárneho roka. Pred nákupom služieb a tovarov z poskytnutých finančných prostriedkov samozrejme privítame, ak si žiadateľ urobí aspoň základný prieskum trhu, nech sú tieto prostriedky využité naozaj účelne a efektívne.
Realizáciu zámeru je potrebné zo strany žiadateľa vyúčtovať a zdokumentovať vo forme Záverečnej správy. Postačí stručný text a fotodokumentácia, ktorá bude následne zverejnená na tejto stránke. Radi by sme tak dali všetkým rodičom možnosť na vlastné oči vidieť, čo dobré a zmysluplné sa podarilo z ich peňazí zrealizovať.