OZ Vincentínum v spolupráci so Spojenou školou sv. Vincenta de Paul a v súlade so svojimi cieľmi definovanými v stanovách združenia, zabezpečuje prevádzku študovne, ktorá slúži na individuálne štúdium žiakov vyšších ročníkov v poobedných hodinách. Študovňa je prevádzkovaná ako záujmový krúžok. Žiaci navštevujúci študovňu sú povinní sa riadiť jej Prevádzkovým poriadkom.

Prevádzkový poriadok študovne
pre žiakov SŠ sv. Vincenta de Paul

  1. Študovňa je zriadená za účelom štúdia prítomných žiakov.
  2. Študovňu môže navštevovať len žiak/študent SŠ sv. Vincenta de Paul.
  3. Študovňa je otvorená v dňoch vyučovania od 13:30 do 17:00 hod a je v nej zabezpečený v tomto čase dozor dospelou osobou.
  4. Prichádzať a odchádzať zo študovne môžu žiaci/študenti voľne, pokiaľ sa však v študovni zdržia aspoň 15 minút, aby nerušili ostatných žiakov v študovni.
  5. Všetky návštevy študovne sú zaznamenávané v Dochádzkovej knihe študovne. Rodičia žiaka/študenta sú na požiadanie informovaní mailom o dochádzke svojho dieťaťa.
  6. Žiaci/študenti majú povinnosť vstupovať do študovne prezutí a zanechať svoje miesto čisté a bez odpadkov.
  7. Žiaci/študenti majú povinnosť správať sa tak, aby nerušili ostatných pri štúdiu, alebo čítaní. V študovni je zakázané hrať elektronické a hazardné hry, hlasno alebo neúmerne dlho telefonovať, alebo inak konať v rozpore s ustanoveniami školského poriadku.
  8. Pokiaľ žiak/študent poruší disciplínu v študovni, môže z nej byť dozorom vykázaný. Rodič je bezodkladne informovaný o vykázaní študenta dozorom.
  9. Pokiaľ je študent opakovane po tretí krát vykázaný zo študovne, stráca nárok na jej využívanie.