Ak ešte nie ste registrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Členom združenia sa stáva osoba, ktorá má rodičovský, alebo obdobný vzťah k niektorému žiakovi, resp. k študentovi školy a súhlasí s cieľom združenia.

Členovia  združenia majú právo:

  • zúčastňovať sa činnosti združenia
  • voliť a byť volení do orgánov združenia
  • byť informovaní o činnosti združenia

Členovia združenia sú povinní:

  • dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia
  • podľa svojich schopností a možností plniť uznesenia orgánov združenia
  • podľa svojich schopností a možností podporovať cieľ združenia
  • podľa svojich schopností a možností zúčastňovať sa činnosti združenia
  • platiť členské príspevky

Pre lepšiu názornosť ako sa peniaze z členského príspevku použijú, sme urobili rozdelenie jedného členského príspevku vo výške 55€ na jednotlivé položky:

5,00 € – čiastka pridelené priamo do triedy, jej využitie je v kompetencii triedneho
8,00 € – podpora výchovných aktivít (imatrikulácie, noc v škole, mikuláš, besiedky a pod.) a odmeny pre žiakov za rôzne súťaže, koncoročné knižne odmeny pre žiakov
9,00 € – zaobstaranie nových učebných pomôcok a materiálu pre podporu vzdelávacieho procesu
1,70 € – príspevok na každoročné testovanie žiakov KOMPARO
2,70 € – podpora individuálnych projektov zážitkového vzdelávania (Projekt Mária Terézia, didaktická výzdoba v malej budove, Burns night, filmová noc v škole a pod.)
4,80 € – prevádzka kopírovacieho stroja (kopírovanie učebných textov a testov)
3,70 € – kancelársky papier do kopírky a tlačiarní
9,90 € – náplne do hygienického vybavenia toaliet
1,20 € – vlastne akcie OZ (rodičia pred tabuľou, športový deň a pod.)
0,60 € – réžia OZ (poplatky za bankový účet, prevádzku webu a pod)

​Zvyšné prostriedky (cca 16% z členského príspevku, čo je 8,30 €), vrátane financií získaných z 2% podielu z daní sa používajú na drobné investície. V posledných rokoch boli prostriedky využité na doplnenie športového náradia a vybavenia telocvične, na kompletnú výmenu veľkých tabúľ vo všetkých triedach, na zakúpenie dataprojektorov do vybraných učební a podobne.