Stanovy Občianskeho združenia Vincentínum


I. Všeobecné ustanovenia

 1. Občianske združenie Vincentínum je občianske združenie rodičov, ktorých deti navštevujú Spojenú školu sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava  a ďalších osôb. Občianske združenie Vincentínum je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
 1. Sídlom združenia je:
  Bachova 4, 821 03 Bratislava, mestská časť Ružinov.
 1. Názov združenia je:
  Občianske združenie Vincentínum, skrátene  OZ Vincentínum.
 1. OZ Vincentínum (ďalej len „združenie“) je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobúdať práva a povinnosti.
 1. Cieľom  združenia je podporovať športové aktivity žiakov a študentov i skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, vrátane materiálno-technického zabezpečenia  na Spojenej škole sv. Vincenta de Paul, Bachova 4, Bratislava (ďalej len „škola“).
 1. Formy, ktorými bude združenie uskutočňovať cieľ uvedený v čl. I.5 môžu byť zvolené orgánmi združenia rôzne, napr. spolupráca s vedením, resp. s pedagogickým zborom školy, výmena informácií, konzultácie, pomoc pri riešení rôznych problémov, získavanie a poskytovanie finančných prostriedkov, resp. vecných darov na uskutočňovanie cieľa združenia, podpora reprezentácie školy v súťažiach a v podobných aktivitách, príspevky na organizáciu školských aktivít, individuálne príspevky žiakom a študentom školy na účasť na aktivitách, ktorých by sa inak nemohli zúčastniť (ak to je v záujme školy, alebo ak ide o umožnenie účasti na aktivite, ktorej sa majú zúčastniť ucelené kolektívy, napr. škola v prírode, lyžiarsky alebo obdobný výcvik).

II. Členstvo v združení

 1. Členom združenia sa stáva osoba, ktorá spĺňa tieto predpoklady:
 1. fyzická osoba:
  • ktorá má rodičovský, alebo obdobný vzťah k niektorému žiakovi, resp. k študentovi školy,
  • ktorá je plne spôsobilá na právne úkony,
  • ktorá je bezúhonná,
  • ktorá súhlasí s cieľom združenia,
  • ktorá doručila združeniu svoju písomnú prihlášku za člena združenia,
  • ktorej prihlášku vzal na vedomie príslušný orgán združenia,
 1. fyzická osoba:
  • ktorá je plne spôsobilá na právne úkony,
  • ktorá je bezúhonná,
  • ktorá súhlasí s cieľom združenia,
  • ktorá doručila združeniu svoju písomnú prihlášku za člena združenia,
  • ktorej prijatie za člena združenia schválil príslušný orgán združenia,
 1. právnická  osoba:
  • ktorá je v združení zastúpená písomne určenou osobou, resp. osobami,
  • ktorá súhlasí s cieľom združenia,
  • ktorá doručila združeniu svoju písomnú prihlášku za člena združenia,
  • ktorej prijatie za člena združenia schválil príslušný orgán združenia,
 1. Právnická osoba podľa čl. II.1.c má v  združení pri voľbách toľko hlasov, koľkonásobný členský príspevok platí. Počet hlasov všetkých právnických osôb, ktoré sú členmi združenia, však môže byť rovný najviac 50% počtu hlasov ostatných členov združenia. V prípade viacerých právnických osôb, členov združenia, ak vznikne potreba uplatniť ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete, rozdelí sa počet hlasov právnických osôb medzi ne, a to podľa pomeru výšky ich členských príspevkov.
 1. Združenie vedie zoznam členov združenia. Osoby podľa čl.II.1 doň zapisuje bez zbytočného odkladu a rovnako bez zbytočného odkladu v ňom vykonáva zmeny v zmysle čl. II.4 až II.6.
 1. Člen združenia  má právo zo združenia slobodne vystúpiť.
 1. Členstvo v združení môže byť zrušené príslušným orgánom združenia v týchto prípadoch:
 1. ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
 2. ak člen združenia bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého sa dopustil    v súvislosti s členstvom v združení,
 3. ak  člen združenia hrubo porušil povinnosti člena združenia.
 1. Členstvo zaniká :
 1. vystúpením člena zo združenia, pričom oznámenie o vystúpení zo združenia musí byť združeniu doručené písomnou formou,
 2. u člena združenia v zmysle čl. II.1a) ukončením školskej dochádzky, resp. štúdia posledného žiaka, resp. študenta školy, ku ktorému mal rodičovský, alebo obdobný vzťah, ak člen nepožiadal písomnou formou združenie o trvanie svojho členstva (v takomto prípade nie je potrebný žiaden prejav vôle vystúpiť zo združenia),
 3. u člena združenia v zmysle čl. II.1a) aj odchodom, resp. vylúčením žiaka, resp. študenta zo školy, ku ktorému mal rodičovský, alebo obdobný vzťah, ak člen nepožiadal písomnou formou združenie o trvanie svojho členstva (v takomto prípade nie je potrebný žiaden prejav vôle vystúpiť zo združenia),
 4. ak člen združenia zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 5. ak člen združenia bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
 6. zánikom združenia.

III. Práva a povinnosti členov združenia

 1. Členovia  združenia majú právo zúčastňovať sa činnosti združenia a právo voliť a byť volení do orgánov združenia a právo byť informovaní o činnosti združenia.
 1. Členovia združenia sú povinní:
  • dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
  • podľa svojich schopností a možností plniť uznesenia orgánov združenia,
  • podľa svojich schopností a možností podporovať cieľ združenia,
  • podľa svojich schopností a možností zúčastňovať sa činnosti združenia,
  • nekonať proti cieľu združenia,
  • preukázať svoju totožnosť (občianskym preukazom, alebo iným vhodným dokladom) na požiadanie orgánov združenia počas ich rokovania, alebo v súvislosti s prípravou rokovania orgánov združenia,
  • platiť členské príspevky.
 1. Hrubým porušením povinností člena združenia sa rozumie poškodzovanie dobrého mena združenia, konanie proti cieľu združenia, nezaplatenie členského príspevku, alebo jeho časti, resp. omeškanie s jeho zaplatením (alebo jeho časti) v trvaní viac ako pol roka.

IV. Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
 1. zhromaždenie delegátov,
 2. správna rada,
 3. dozorná rada,
 4. predseda združenia.
 1. Funkciu v orgánoch združenia môže zastávať len člen združenia, pričom všetky funkcie v orgánoch združenia sú volenými funkciami.
 1. Funkčné obdobie člena orgánu združenia trvá štyri roky.
 1. Funkčné obdobie člena orgánu začína dňom zvolenia do funkcie, resp. dňom, ktorý pri jeho voľbe určil orgán združenia, ktorý ho do funkcie zvolil.
 1. Člena orgánu združenia môže z funkcie odvolať orgán združenia, ktorý ho do funkcie zvolil.
 1. Člen orgánu združenia, môže zo svojej funkcie odstúpiť. Vyhlásenie o odstúpení z funkcie je povinný v písomnej forme doručiť správnej rade združenia.
 1. Funkcie v orgánoch združenia sú čestné. Za výkon funkcie v orgánoch združenia môže byť členovi združenia priznaná primeraná odmena a náhrada výdavkov.

V. Zhromaždenie delegátov

 1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom združenia.
 1. Delegát je volený zástupca :
 1. tých členov združenia, ktorí majú rodičovský, alebo obdobný vzťah k žiakom alebo študentom, navštevujúcim rovnakú triedu školy,
 2. tých členov združenia, ktorých záujmy nezastupuje delegát v zmysle čl. V.2.a). Pritom platí, že na každých začatých desať členov združenia volia členovia združenia jedného delegáta.
 1. Delegátovi sa automaticky ruší mandát pred ukončením jeho funkčného obdobia v prípade:
 1. ak mu zaniklo členstvo,
 2. ak bol zvolený za člena Zhromaždenia delegátov na základe čl. V.2.a) a zároveň, ak zastupuje tých členov združenia, ktorý majú rodičovský, alebo obdobný vzťah k niektorému žiakovi, resp. k študentovi ktorí ukončili školskú dochádzku v škole, t.j. ak všetci žiaci rovnakej triedy už nie sú žiakmi školy.
 1. Voľby delegátov, sa vykonávajú na začiatku školského roku v prípade:
 1. ak združenie získa nových členov definovaných v  čl. V.2.a), ktorí ešte zástupcu v Zhromaždení delegátov nemajú. Toto ustanovenie sa aplikuje hlavne na členov, ktorí zastupujú nové triedy v škole.
 2. ak delegátovi skončilo funkčné obdobie, na ktoré bol zvolený. V tomto prípade musia vykonať novú voľbu delegáta len členovia združenia definovaní v čl. V.2.a), ktorých zástupcovi v Zhromaždení delegátov vypršalo funkčné obdobie.
 1. Zhromaždenie delegátov  zasadá spravidla dva razy za rok, najmenej však raz za jeden školský rok. Ak o to požiada  aspoň tretina delegátov, je  správna rada združenia povinná zvolať zhromaždenie delegátov združenia tak, aby sa jeho zasadnutie uskutočnilo do dvoch mesiacov od požiadavky delegátov. Ak správna rada zhromaždenie delegátov v stanovenej lehote nezvolá, môžu delegáti zvolať zhromaždenie delegátov sami.
 1. Delegát môže poveriť iného člena združenia, aby ho zastúpil na zhromaždení delegátov. Toto poverenie musí byť vyhotovené v papierovej forme a predložené predsedajúcemu zasadnutia Zhromaždenia delegátov na začiatku zasadnutia.
 1. Zhromaždenie delegátov je  uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná  väčšina  delegátov. Na platnosť uznesenia  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.
 1. Zhromaždenie delegátov  rozhoduje o všetkých základných záležitostiach združenia a to najmä:
  • schvaľuje zmenu stanov,
  • volí a odvoláva členov správnej rady a dozornej rady,
  • každoročne schvaľuje plán činnosti a finančný plán združenia,
  • každoročne schvaľuje správu o činnosti a správu o príjmoch a výdavkoch združenia,
  • podľa potreby vydáva, ruší a mení vnútorné predpisy združenia,
  • schvaľuje výšku členského príspevku,
  • schvaľuje výšku primeranej odmeny a náhrady výdavkov v zmysle čl. IV.5,
  • môže zrušiť členstvo v združení v zmysle čl. II.5,
  • rozhoduje o zániku združenia,
  • určuje likvidátora združenia, ktorým môže byť len fyzická osoba,
  • rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.

VI. Správna rada

 1. Správna rada je výkonným orgánom združenia.
 1. Správna rada združenia má  najmenej päť členov a riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami zhromaždenia delegátov. Pri svojej činnosti sa riadi platnými právnymi predpismi, stanovami združenia, vnútornými predpismi združenia a uzneseniami zhromaždenia delegátov.
 1. Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov správnej rady. Na platnosť  uznesenia je potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny  prítomných členov správnej rady.
 1. Správna rada :
  • zvoláva  zhromaždenie delegátov,
  • volí spomedzi svojich členov predsedu združenia, ktorý riadi činnosť správnej rady,
  • v prípade potreby volí aj zástupcu predsedu združenia, ktorému zároveň vymedzí rozsah právomocí,
  • berie na vedomie prihlášku nového člena združenia v zmysle čl. II.1a),
  • rozhoduje o prijatí nových členov združenia v zmysle čl. II.1b) a čl. II.1c),
  • chráni a presadzuje záujmy združenia,
  • podľa potreby vytvára a ruší komisie na podporu cieľov združenia, zložené z členov združenia, prípadne aj z ďalších osôb (s ich súhlasom),
  • vytvára a ruší čestné funkcie, pracovné miesta a pod., potrebné na plnenie úloh a povinností správnej rady, resp. združenia a jeho orgánov (napr. funkciu pokladníka, resp. hospodára),
  • priznáva odmeny a náhrady výdavkov za výkon činnosti v komisiách a v čestných funkciách v zmysle tohto článku,
  • informuje členov o činnosti združenia,
  • zabezpečuje vedenie zoznamu členov združenia v zmysle Čl. II.3,
  • zabezpečuje správu majetku združenia,
  • zabezpečuje vedenie evidencie príjmov a výdavkov združenia,
  • zabezpečuje prípravu návrhu plánu činnosti a návrhu finančného plánu združenia,
  • zabezpečuje plnenie plánu činnosti a finančného plánu,
  • zabezpečuje prípravu správy o činnosti a správy o príjmoch a výdavkoch združenia
  • zabezpečuje vedenie evidencie vecných a finančných požiadaviek školy,
  • zabezpečuje poskytovanie záloh, ich zúčtovanie a preplácanie výdavkov v zmysle schváleného plánu činnosti a finančného plánu združenia,
  • zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť združenia,
  • zabezpečuje vyhotovenie prehľadov plnenia finančného plánu na každé zasadnutie zhromaždenia delegátov a vždy aj k 31.12. a k 31.8. príslušného roka,
  • vykonáva  ďalšiu činnosť pokiaľ ju nezverila iným orgánom  združenia.
 1.  Správna rada združenia zasadá spravidla raz mesačne v školskom roku, najmenej však vždy pred zasadnutím zhromaždenia delegátov.
 1. Zasadnutia správnej rady zvoláva predseda združenia. Ak o to požiada ktorýkoľvek člen správnej rady, je predseda združenia povinný bezodkladne zvolať zasadnutie správnej rady. Ak tak neurobí, môže zvolať jej zasadnutie ľubovoľný člen správnej rady.

VII. Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia.
 1. Dozorná rada má najmenej troch členov.
 1. Dozorná rada je uznášania schopná, ak  je prítomná nadpolovičná väčšina členov dozornej rady. Na platnosť  uznesenia je potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny  prítomných členov dozornej rady.
 1. Dozorná rada:
  • kontroluje dodržiavanie stanov združenia, jeho vnútorných predpisov a plnenie uznesení zhromaždenia delegátov,
  • kontroluje hospodárenie združenia,
  • kontroluje správnosť správnou radou pripravenej správy o činnosti združenia a tiež správy o príjmoch a výdavkoch združenia,
  • kontroluje dodržiavanie platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť združenia,
  • volí zo  svojich členov predsedu dozornej rady, ktorý riadi činnosť dozornej rady, v prípade potreby aj jeho zástupcu,
  • je oprávnená požiadať správnu radu o zvolanie zhromaždenia delegátov v
  • prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí závažné nedostatky v hospodárení. Je tak oprávnená urobiť aj v prípade, že zistí iné dôležité skutočnosti, vyžadujúce neodkladné zvolanie zhromaždenia delegátov. Ak správna rada v takom prípade nezvolá zhromaždenie delegátov bezodkladne, zvolá dozorná rada zhromaždenie delegátov sama.
 1. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné so súbežným členstvom v správnej rade. Je nezlučiteľné aj s výkonom činností pre združenie, ktoré podliehajú kontrole dozornej rady.
 1. Pri výkone kontrolnej činnosti má dozorná rada právo na všetky potrebné údaje a informácie, má právo robiť si z dokumentov odpisy a kópie.
 1. O zistených nedostatkoch informuje dozorná rada toho, kto sa ich dopustil, resp. toho, koho činnosti sa týkajú a vždy aj správnu radu a zhromaždenie delegátov. Inak o všetkých zistených skutočnostiach zachovávajú členovia dozornej rady mlčanlivosť.

VIII. Predseda združenia

 1. Predseda združenia je štatutárnym orgánom združenia.
 1. Predseda združenia koná v mene združenia vo všetkých  veciach, v rozsahu a v súlade s uzneseniami zhromaždenia delegátov a správnej rady a v rozsahu a v súlade s platnými právnymi predpismi, so stanovami združenia a s jeho vnútornými predpismi.
 1. Predseda združenia:
  • zastupuje združenie navonok (napr. aj pri uzatváraní zmluvných vzťahov),
  • riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami správnej rady,
  • Rozhoduje o výške odmien za prácu vykonanú zamestnancami združenia, ak boli také pracovné miesta správnou radou vytvorené. Pri rozhodovaní o výške odmien dodržiava schválený finančný plán združenia.
 1. Predsedu združenia môže zastupovať člen správnej rady v zmysle čl.VI.4.

IX. Zánik združenia

 1. Združenie zaniká:
 1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
 2. právoplatným  rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
 1. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové  vysporiadanie majetku združenia v súlade s cieľom združenia. Majetkové  vysporiadanie  vykoná  likvidátor.

X. Zásady hospodárenia

 1. Rozpočet združenia:
 1. Základným nástrojom hospodárenia s finančnými prostriedkami Združenia je rozpočet.
 2. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka.
 3. Návrh  rozpočtu  pre príslušný rok pripravuje  správna rada a schvaľuje ho zhromaždenie delegátov. Do  doby schválenia  rozpočtu  zhromaždením delegátov sa  hospodárenie  s  finančnými  prostriedkami riadi  rozpočtovým  provizóriom  podľa  návrhu  predloženého správnou radou.  Rozpočet ani  hospodárenie  v  provizóriu  podľa  návrhu  rozpočtu  nesmú  viesť  k deficitu  finančných prostriedkov.
 4. Príjmovú časť rozpočtu združenia tvoria príjmy z odsúhlaseného príspevku členov, dary a iné zdroje. Výdavkovú časť rozpočtu tvoria najmä prídely žiadateľom.
 5. Pri zostavovaní a schvaľovaní rozpočtu vychádza združenie z podkladov žiadateľov, pričom dbá na zásady dodržiavania hospodárnosti, t.j. prostriedky musia byť použité na účely, ktoré inak nemôže zo svojich vlastných zdrojov zabezpečiť vedenie školy.
 6. Predseda združenia pri  vykonávaní  presunov  vo  výdavkových  položkách  schváleného rozpočtu nemôže meniť schválené rozpočtové výdavky  združenia  o viac ako 20%, pričom výška  celkových  rozpočtovaných  výdavkov  nesmie  byť  prekročená.  Pri  prekročení rozpočtových  príjmov  je  predseda združenia  oprávnený  prekročiť  rozpočtované  výdavky  len do výšky príjmov získaných nad rámec rozpočtu. V prípade nepriaznivého vývoja príjmov resp. nenaplnenia rozpočtovaných príjmov je predseda združenia povinný operatívne redukovať výdavky Združenia tak, aby nevznikol schodok rozpočtového hospodárenia.
 7. Hospodárenie združenia sa riadi schváleným dokumentom Zásady hospodárenia.

XI. Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Všetky orgány združenia a ich členovia sú povinní konať v záujme združenia a pri tom usilovať o uskutočňovanie cieľa združenia v zmysle čl.I.5.
 1. Všetky orgány združenia sú povinné svoju činnosť primerane dokumentovať, o uzneseniach vyhotovovať písomné záznamy.
 1. Orgány združenia, ktorých funkčné obdobie končí, sú povinné pripraviť dokumentáciu a záznamy podľa predchádzajúceho bodu na odovzdanie novo zvoleným orgánom a odovzdať im ju. Podobne postupujú aj členovia orgánov združenia, ktorých členstvo v orgáne združenia končí v súvislosti s čl. IV.5

 

V Bratislave dňa : 6.9.2012