Plánovaný rozpočet OZ na rok 2018

PríjmyPlán
P1Členské 2017/18 – zaplatené v roku 201718 467,50
P2Členské 2017/18 – odhad doplatkov v roku 20181 500,00
P3Dary, 2% z dane – prijaté v roku 20178 301,00
P4Zostatok z roku 2017 – účet8 214,00
P5Zostatok z roku 2017 – pokladňa323,00
Príjmy spolu36 805,50
VýdavkyPlán
1.Výchova:3 300,00
1.1.Gymnázium500,00
1.2.2.stupeň500,00
1.3.1.stupeň500,00
1.4.Školský klub detí500,00
1.5.Celoškolské akcie1 000,00
1.6.Študentská rada300,00
2.Vzdelávanie:6 000,00
2.1.PK – 1. stupeň500,00
2.2.PK – výchovy umelecké400,00
2.3.PK – telesná výchova600,00
2.3.PK – cudzie jazyky500,00
2.4.PK – M, F, Inf, Tech, SVP500,00
2.5.PK – prírodovedné predmety500,00
2.6.PK – SJL,DEJ,NOS,OBN500,00
2.7.PK – náboženstvo200,00
2.8.Špeciálny pedagóg100,00
2.9.Testovanie Komparo700,00
2.10.Podpora zážitkového vzdelávania (projekty)1 500,00
3.Prevádzka a technické zabezpečenie:8 180,00
3.1.Reprografické práce1 980,00
3.2.Hygienické vybavenie toaliet4 200,00
3.3.Kancelársky papier a tonery do tlačiarní2 000,00
4.Investície do vybavenia školy:6 500,00
4.1.Obnova audiotechniky a vnútorného rozhlasu3 000,00
4.2.Školská kaplnka – výmena dverí250,00
4.3.Doplnenie dataprojektorov 1.st, cudzie jazyky, UaK1 750,00
4.4.Doplnenie športového náradia a vybavenia telocvične1 500,00
5.Podpora triednych kolektívov:4 350,00
5.1.Príspevok z časti členského2 850,00
5.2.Príspevok na tričká s logom školy1 500,00
6.Činnosť združenia:750,00
6.1.Režijné náklady OZ+web stránka250,00
6.2.Akcie združenia – vianočný jarmok, krížová cesta, rodičia pred tabuľou, športový deň500,00
Výdavky spolu29 080,00