Plánovaný rozpočet OZ na rok 2018

Príjmy Plán
P1 Členské 2017/18 – zaplatené v roku 2017 18 467,50
P2 Členské 2017/18 – odhad doplatkov v roku 2018 1 500,00
P3 Dary, 2% z dane – prijaté v roku 2017 8 301,00
P4 Zostatok z roku 2017 – účet 8 214,00
P5 Zostatok z roku 2017 – pokladňa 323,00
Príjmy spolu 36 805,50
Výdavky Plán
1. Výchova: 3 300,00
1.1. Gymnázium 500,00
1.2. 2.stupeň 500,00
1.3. 1.stupeň 500,00
1.4. Školský klub detí 500,00
1.5. Celoškolské akcie 1 000,00
1.6. Študentská rada 300,00
2. Vzdelávanie: 6 000,00
2.1. PK – 1. stupeň 500,00
2.2. PK – výchovy umelecké 400,00
2.3. PK – telesná výchova 600,00
2.3. PK – cudzie jazyky 500,00
2.4. PK – M, F, Inf, Tech, SVP 500,00
2.5. PK – prírodovedné predmety 500,00
2.6. PK – SJL,DEJ,NOS,OBN 500,00
2.7. PK – náboženstvo 200,00
2.8. Špeciálny pedagóg 100,00
2.9. Testovanie Komparo 700,00
2.10. Podpora zážitkového vzdelávania (projekty) 1 500,00
3. Prevádzka a technické zabezpečenie: 8 180,00
3.1. Reprografické práce 1 980,00
3.2. Hygienické vybavenie toaliet 4 200,00
3.3. Kancelársky papier a tonery do tlačiarní 2 000,00
4. Investície do vybavenia školy: 6 500,00
4.1. Obnova audiotechniky a vnútorného rozhlasu 3 000,00
4.2. Školská kaplnka – výmena dverí 250,00
4.3. Doplnenie dataprojektorov 1.st, cudzie jazyky, UaK 1 750,00
4.4. Doplnenie športového náradia a vybavenia telocvične 1 500,00
5. Podpora triednych kolektívov: 4 350,00
5.1. Príspevok z časti členského 2 850,00
5.2. Príspevok na tričká s logom školy 1 500,00
6. Činnosť združenia: 750,00
6.1. Režijné náklady OZ+web stránka 250,00
6.2. Akcie združenia – vianočný jarmok, krížová cesta, rodičia pred tabuľou, športový deň 500,00
Výdavky spolu 29 080,00