Milí rodičia, členovia OZ Vincentínum,

Registrácia členov

želám Vám i Vašim deťom veľa úspechov v novom školskom roku.

Počas uplynulých rokov naše združenie, vďaka ochote a ústretovosti rodičov, pomohlo škole pri mnohých jej aktivitách a významne sa podieľalo na skvalitňovaní výchovného a vzdelávacieho procesu. Takmer všetky aktivity združenia sú však podmienené množstvom finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov.

Pre lepšiu názornosť ako sa peniaze z členského príspevku použijú, sme urobili rozdelenie jedného členského príspevku vo výške 55€ na jednotlivé položky:

  • 5,00 € - čiastka pridelené priamo do triedy, jej využitie je v kompetencii triedneho

  • 8,00 € - podpora výchovných aktivít (imatrikulácie, noc v škole, mikuláš, besiedky a pod.) a odmeny pre žiakov za rôzne súťaže, koncoročné knižne odmeny pre žiakov

  • 9,00 € - zaobstaranie nových učebných pomôcok a materiálu pre podporu vzdelávacieho procesu

  • 1,70 € - príspevok na každoročné testovanie žiakov KOMPARO

  • 2,70 € - podpora individuálnych projektov zážitkového vzdelávania (Projekt Mária Terézia, didaktická výzdoba v malej budove, Burns night, filmová noc v škole a pod.)

  • 4,80 € - prevádzka kopírovacieho stroja (kopírovanie učebných textov a testov)

  • 3,70 € - kancelársky papier do kopírky a tlačiarní

  • 9,90 € - náplne do hygienického vybavenia toaliet

  • 1,20 € - vlastne akcie OZ (rodičia pred tabuľou, športový deň a pod.)

  • 0,60 € - réžia OZ (poplatky za bankový účet, prevádzku webu a pod)

Zvyšné prostriedky, vrátane financií získaných z 2% podielu z daní sa používajú na drobné investície. V poslednom roku boli prostriedky (cca 16% z členského príspevku, čo je 8,30 €) využité na doplnenie športového náradia a vybavenia telocvične  a do konca kalendárneho roka aj na zakúpenie dataprojektorov do vybraných učební.

Členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste registrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom 

jednoduchého formulára

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Aktuálny stav zrealizovaných platieb členských príspevkov podľa tried:

Peter Bílik
predseda OZ Vincentínum

 

PRIPRAVUJEME


OZ Vincentínum dostupné aj na Facebook-u.

ZREALIZOVANÉ

Rekonštrukcia školskej kuchyne

 Rodičia pred tabuľou

Vincentínska olympiáda

Športový deň 2015

 

 

WEB aktualizovaný: 20/09/2015
 
 

OZNAM

Vážení rodičia,

členský príspevok je aj v tomto roku stanovený ako súčet základnej časti vo výške 50€ a variabilnej časti vo výške 5€ za každé dieťa navštevujúce školu. Pre rodiča s 1 žiakom teda zostáva členské nezmenené vo výške 55 €, pre rodiča napríklad s 3 žiakmi je vo výške 65 €. 

Pred realizáciu platby Vám bude doručený mail s prideleným variabilným symbolom. Ak ešte nie ste regitrovaný za člena OZ, prosím zaregistrujte sa prostredníctvom jednoduchého formulára.

Platby prosíme zrealizovať do 30.11.2017

Ďakujeme, OZ Vincentínum.

 


Informácie o vybraných aktivitách


na začiatok stránky